Hyppää sisältöön

Mikä on testaussuunnitelma?

Ohjelmiston testaussuunnitelma määrittelee, miten ohjelmistoa testataan. Testaussuunnitelma on projekti- tai tuotekohtainen suunnitelma testausstrategian toteuttamisesta. Se vastaa testauksen osalta kysymyksiin mitä, miksi, milloin, kuka ja miten testataan.

Testaussuunnitelman tarkoitus on auttaa suunnittelemaan ja organisoimaan ohjelmiston testausta, jotta testaus voidaan toteuttaa tehokkaasti ja laadukkaasti. Ohjelmiston testaussuunnitelma voidaan laatia ennen ohjelmiston kehitystä, tai sen aikana, ja sitä tarvittaessa päivitetään testauksen edetessä.

Video: Mikä on ohjelmiston testaussuunnitelma

Miksi testauksen suunnittelu on tärkeää ohjelmistokehityksessä?

Testauksen suunnittelu on tärkeää samoista syistä kuin minkä tahansa asian suunnittelu, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hyvin suunniteltu testaus auttaa saavuttamaan testaukselle asetetut tavoitteet ja tätä kautta voidaan saavuttaa ohjelmisto, joka toimii odotetulla tavalla ja jonka pahimmat virheet löydetään ja korjataan ennen julkaisemista.

Hieman tarkemmin sanottuna, testauksen suunnittelu auttaa määrittämään tarvittavat resurssit sekä testauksen aikataulutuksen. Lisäksi suunnittelu auttaa ymmärtämään, mitkä ovat testauksen tavoitteet ja miten ne tukevat laajemman laatustrategian tavoitteita.
Testaukseen käytettävissä oleva aika ja resurssit ovat aina rajalliset, ja usein myös liian vähäiset tarpeeseen nähden. Siksi on hyvin tärkeää että suunnitelmallisesti kohdennetaan resurssit alusta alkaen kriittisimmille ja riskialttiimmille alueille. Tärkeää on kuitenkin myös tiedostaa, että harvoin todellisuudessa päästään tilanteeseen, missä suunnitellaan testaus, todetaan tarvittavat resurssit, ja tehdään tämän mukaan projektin aikataulu. Tyypillisesti aikataulu ja resurssit tulevat usein annettuina, ja näiden rajoissa tulee onnistua mahdollisimman hyvin.

Kuva: Miksi suunnitella testausta

Miten laatia ohjelmiston testaussuunnitelma?

Olemme VALAssa tehneet oman useisiin tapauksiin sovellettavan testaussuunnitelmapohjan. Haluamme, että sinäkin voit hyödyntää tätä, joten voit ladata sen täysin ilmaiseksi ja ilman yhteystietojesi jättöä tästä alta!

VALAn testaussuunnitelmapohjaa mukaillen, testaussuunnitelman tulisi sisältää ainakin seuraavat osa-alueet: 

Testaussuunnitelman osa-alueet
 1. Perustiedot
  • Projektin perustiedot
  • Projektin aikataulu
  • Testauksen aikataulu
 2. Testauksen konteksti
  • Testauksen sidosryhmät (esim. sponsorit, käyttäjät, projektin johto & suunnittelija ja kehittäjät)
  • Testaukseen osallistuvat ihmiset (kuten testipäällikkö, testaaja, pääkäyttäjä, substanssiasiantuntija, integraatioasiantuntija…)
  • Testauksen tavoitteet
  • Testauksen scope
  • Testauksen out of scope
  • Testaukseen liittyvät olettamukset
 3. Testauksen valmistelu
  • Järjestelmän vaatimukset (käyttäjätarinat, käyttötapaukset, ei-toiminnalliset vaatimukset) ja määrittelyt (esim. Käyttöliittymäkuvat, tietomallit)
  • Järjestelmäarkkitehtuurin kuvaaminen 
  • Testiympäristön kuvaaminen
  • Testiaineiston tarpeet: kuka, miten ja milloin tuottaa aineiston
  • Testien valmistelun tehtävälista
 4. Käytännön asiat
  • Testauksen työkalut
  • Tapaamiskäytännöt
  • Välikatselmoinnit
  • Raportointikäytännöt
  • Testauksen tuotokset

Mikä erottaa testaussuunnitelman ja testausstrategian?

Testaussuunnitelma ja testausstrategia ovat erillisiä ohjelmistotestauksen dokumentteja/suunnitelmia, jotka käsittelevät testausta hieman eri kulmista. Kuten yleisestikin, strategia on ylemmän tason asiaa ja suunnitelma on taas hieman taktisempaa ja käytännönläheisempää asiaa. 

Testaussuunnitelma on dokumentti, joka määrittää, miten testit suoritetaan ja miten testausprosessi hallitaan. Se sisältää tietoa muun muassa testattavan ohjelmiston tavoitteista, testitapauksista, testausresursseista, aikatauluista ja budjeteista sekä dokumentaatiosta.Testausstrategia puolestaan on yritys- tai yksikkötason suunnitelma siitä, miten kaikessa testauksessa pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet. Testausstrategia ei siis ole projektikohtainen vaan se antaa ylätason suuntaviivat kaikelle testaukselle.

Testausstrategia on siis yleisen tason selvitys siitä miksi testataan, mihin pyritään ja miten testaus liittyy ohjelmistokehitykseen ja laadunvarmistukseen. Se sisältää muun muassa tietoa siitä, millaisia testausmenetelmiä käytetään, milloin ja kenen toimesta testaus suoritetaan ja kenen vastuulla testaus on. Testausstrategia määrittelee siis organisaation testauksen yleisiä käytäntöjä. Sillä voidaan yhdenmukaistaa järjestelmäkohtaiset testaussuunnitelmat ja varmistaa että organisaatiolle tärkeät testausvaatimukset tulevat huomioiduiksi järjestelmätasolla.

Yhteenveto

Kysyessämme VALAn testipäälliköiltä mitä ohjelmiston testaussuunnitelma tarkoittaa, saimme kaikilta hieman erilaiset vastaukset. Kaikissa yhteistä oli kuitenkin ainakin, että se on kuvaus/dokumentti siitä miten jotain tiettyä rajattua kokonaisuutta pyritään testaamaan. Ero testausstrategiaan taas tulee siinä, että strategia kuvaa koko yritys- tai yksikkötason testausta antaen suuntaviivat kaikelle testaukselle. 

Testaussuunnitelman teko on tärkeää, koska ilman sitä testauksen toteutus olisi luultavasti hyvinkin kaoottista. Testaussuunnitelma on se tukipilari mihin testauksen ammattilaiset nojaavat kun arjessa tulee vastaan kysymyksiä kuten: Miksi testataan, mitä testataan, kuka testaa, milloin testaa, mitä testaa, miten testaa tai miten dokumentoidaan? Vastaavia kysymyksiä olisi voinut lisätä vielä ainakin kymmenisen kappaletta mutta eiköhän näistä saanut jo riittävän kuvan. 

Seuraavassa kuvassa vielä yhteenvetona testaussuunnitelman osat sekä tärkein sisältö:

Kuva: Ohjelmiston testaussuunnitelman sisältö

Tsemppiä testaamiseen!

Etsi