Hyppää sisältöön

Regressiotestaus on ohjelmiston testausmenetelmä, jonka tavoitteena on varmistaa, että ohjelmistoon tehdyt päivitykset eivät aiheuta ongelmia jo kertaalleen testattuihin ja toimivaksi todettuihin ominaisuuksiin. 

Regressiotestaus on tärkeä osa ohjelmiston ylläpitoa ja kehitystä. Sen avulla voidaan havaita mahdolliset ongelmat, jotka syntyvät ohjelmiston kehityksen aikana tapahtuneista muutoksista sekä päivityksistä ja näin varmistaa, että ohjelmisto toimii päivitysten jälkeen oikein ja luotettavasti. 

Regressiotestaus pyritään usein automatisoimaan ja kytkemään osaksi kehitysputkea, niin että testit ajetaan automaattisesti kehittäjien päivittäessä koodia. Näin kehittäjät saavat nopean palautteen muutoksista ja varmistuksen siitä, että kaikki toimii tehtyjen päivitysten jälkeen kuten pitää.

Miksi Regressiotestaus on tärkeää?

Ohjelmistot ovat usein monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka sisältävät paljon sisäisiä ja ulkoisia riippuvuuksia ja integraatioita. Pienikin muutos koodissa voi vaikuttaa laajasti koko ohjelmiston toimintaan. 

Usein kehittäjän vastuulla on luoda yksikkötestit rakentamaansa koodiin sekä varmistaa samalla, että koodi toimii kuten suunniteltu. 

Regressiotestaus on tärkeää, koska se auttaa varmistamaan, että muutos ei vaikuta negatiivisesti ohjelmiston toimintaan ja jo toimivaksi todettuihin osiin ohjelmistossa.

Miten regressiotestausta tehdään?

Regressiotestauksen pohja tulee ohjelmiston vaatimustenmäärittelystä sekä testaussuunnitelmasta. Usein kaikkea ei voida testata, koska tämä olisi hidasta ja kallista. On siis tärkeää tunnistaa ja priorisoida tarkasti mitä testataan, miksi ja miten. 

Regressiotestaukseen valitut testitapaukset suunnitellaan ja kuvataan huolellisesti sekä valitaan tarkoituksenmukainen toteutustapa. Regressiotestaus on toistuvaa ja näin se on usein mahdollista ja järkevää automatisoida. 

Automatisoidut testit on helppo toistaa ja kytkeä osaksi kehityksen julkaisuputkea, jolloin testit saadaan ajettua automaattisesti halutussa vaiheessa prosessia, niin, että kehitystiimi saa nopeasti palautteen tehtyjen muutosten vaikutuksista sekä regressiotestauksen tuloksista. 

Miten valita testitapaukset regressiotestaukseen?

Regressiotestauksessa käytettävien testitapausten määrä elää ohjelmiston elinkaaren aikana. Suuri määrä testitaupauksia johtaa luonnollisesti niiden ajamiskustannusten kasvamiseen ja itse testien ajamisen hidastumiseen. 

Regressiotestauksessa käytettävien testitapausten tavoitteena on kattaa mahdollisimman laajasti vaatimusten määrittelyssä ja testaussuunnitelmassa priorisoitujen käyttötapausten toimivuus kaikissa erilaisissa olosuhteissa. 

Testitapausten valintaan ja käyttöön on useita eri metodologioita. Tärkeää on pitää testitapausten joukko jatkuvasti tarkoituksenmukaisena, tehokkaana sekä ylläpidettävänä juuri kyseisen ohjelmiston ja projektin näkökulmasta. 

Regressiotestauksen työkalut

Regressiotestauksessa käytettävän työkalun valintaan vaikuttaa useat eri asiat. Tämä riippuu mm. testauksen tasosta (Yksikkö, integraatio, järjestelmä, UAT), testauksen ympäristöstä (esim. mobiili, web, desktop, embedded) ja esimerkiksi tiimin roolituksesta ja osaamisesta. On tärkeää suunnitella yhdessä koko kehitystiimin kanssa, miten testausta tullaan tekemään ja mitkä työkalut valitaan testauksen toteutukseen. Tämä mahdollistaa laatuun sitoutuneen tiimin ja luo puitteet tehokkaalle ja ylläpidettävälle testaukselle.

Regressiotestauksessa hyödynnettäviä työkaluja on pilvin pimein ja uusia tulee käytettäviksi vuosi toisen jälkeen. Työkaluja on mahdotonta laittaa paremmuusjärjestykseen tai suoranaisesti edes verrata toisiinsa. Jokainen tiimi, projekti ja tarve on yksilöllinen ja näin työkalun valinta on tapauskohtaista.

Tarvitsetko apua regressiotestauksen automatisointiin esimerkiksi Robot Frameworkilla?

Etsi