Hyppää sisältöön

Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin integraatiotestaukseen, siihen mitä se tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on. Käymme läpi sen välttämättömyyden, toimintaperiaatteet sekä sen, kuinka se edistää tehokkaampaa ja laadukkaampaa ohjelmistotuotantoa.

Integraatiotestaus: Mitä se on?

Integraatiotestaus on ohjelmistotestauksen tärkeä vaihe, jossa testataan erillisten ohjelmistokomponenttien yhdistymistä toimivaksi kokonaisuudeksi. Se keskittyy tarkistamaan, että järjestelmän osat toimivat saumattomasti yhdessä ja täyttävät ennalta määritellyt toiminnalliset vaatimukset. Integraatiotestaus suoritetaan sen jälkeen kun yksittäiset yksiköt tai moduulit on testattu yksikkötesteillä. 

Integraatiotestauksen tavoitteena on identifioida mahdolliset ongelmat, jotka johtuvat komponenttien vuorovaikutuksesta, kuten tiedon menetys, toimintojen täytäntöönpanon virheet tai käsittelyvirheet. Ongelmia voi syntyä esimerkiksi ohjelmiston osien välisen rajapinnan tietoliikenteessä. Näitä voivat olla tietojen epäjohdonmukaisuudet, virheellinen tiedonsiirto tai tietojen menetys. Integraatiotestaus helpottaa tällaisten aiemmin havaitsemattomien virheiden löytämistä ja korjaamista.

Integraatiotestaus ja sen tavoitteet
Integraatiotestaus ja sen tavoitteet

Mitä hyötyä on integraatiotestauksesta?

Integraatiotestauksen hyödyt liittyvät ennen kaikkea järjestelmän luotettavuuden ja laadun parantamiseen. Varmistamalla, että ohjelmiston eri moduulit toimivat yhdessä suunnitellulla tavalla ja tunnistamalla ohjelmistovirheet aikaisemmin, voidaan säästää aikaa ja kustannuksia. 

Lisäksi integraatiotestaus auttaa parantamaan ohjelmiston suorituskykyä ja tehostamaan sen toimintaa, sillä se paljastaa piileviä suorituskyvyn ongelmia, kuten pullonkauloja ja hitaita prosesseja.

Integraatiotestauksen parhaat käytännöt ja lähestymistavat

Onnistunut integraatiotestaus vaatii huolellista suunnittelua, hyvää projektinhallintaa ja tehokkaita testausmenetelmiä. Integraatiotestauksen strategiamallit, kuten big bang tai inkrementaalinen lähestymistapa, antavat projektitiimille mahdollisuuden valita parhaiten heidän tarpeisiinsa sopivan lähestymistavan. Alla hieman lisää vertailua näistä. 

1. Big Bang -lähestymistapa

Big Bang -lähestymistavassa integraatiotestaus tehdään vasta kun kaikki tai useimmat yksittäiset komponentit tai moduulit on kehitetty. Kun kaikki komponentit ovat valmiita, ne integroidaan samanaikaisesti, ja testaus suoritetaan koko järjestelmälle kokonaisuutena.

Edut:

 • Yksinkertaistaa testausprosessia, koska integraatio tapahtuu yhdessä vaiheessa.
 • Voi sopia pienille projekteille, joissa on rajoitettu määrä komponentteja.
 • Saattaa olla nopeampi pystyttää, jos kaikki komponentit ovat valmiita samanaikaisesti.

Haitat:

 • Vaikeuttaa yksittäisten ongelmien tunnistamista ja eristämistä samanaikaisen integraation vuoksi.
 • Aiheuttaa tehottomuutta kun odotellaan, että kaikki moduulit on kehitetty
 • Myöhäinen integraatio-ongelmien havaitseminen voi johtaa korkeampiin kustannuksiin virheiden korjaamisessa.

2. Inkrementaalinen lähestymistapa

Inkrementaalinen lähestymistapa sisältää ohjelmiston jakamisen pienempiin moduuleihin tai komponentteihin, jotka integroidaan ja testataan vaiheittain. Inkrementaalista lähestymistapaa voidaan toteuttaa esimerkiksi ylhäältä alas, alhaalta ylös tai näiden yhdistelmällä (ns. sandwich).

Edut:

 • Varhainen integraatio-ongelmien havaitseminen, kun komponentit integroidaan vaiheittain.
 • Helpottaa eristämistä ja vianmääritystä.
 • Mahdollistaa yksittäisten komponenttien testaamisen ja korjaamisen ennen niiden täyttä integrointia.

Haitat:

 • Vaatii huolellista suunnittelua.
 • Integraatio voi viedä enemmän aikaa useampien testausvaiheiden vuoksi.

Yhteenvetona, edellä mainittujen lähestymistapojen tärkeimmät erot liittyvät integraatiotestauksen ajoitukseen ja sen laajuuteen. 

Valinta näiden lähestymistapojen välillä riippuu mm. projektin koosta, monimutkaisuudesta ja aikataulusta, sekä toki tiimin mieltymyksistä. Monet projektit käyttävätkin näiden kahden yhdistelmää tasapainottaakseen molempien etuja ja haittoja.

Integraatiotestauksen Big Bang- ja Inkrementaalinen lähestymistapa
Integraatiotestauksen Big Bang- ja Inkrementaalinen lähestymistapa

Hyviä integraatiotestaustyökaluja

Integraatiotestaustyökalu(je)n valinta riippuu mm. projektisi erityispiirteistä, käyttämistäsi muista teknologioista sekä tiimisi taustoista ja preferensseistä. Siksi onkin vaikeaa, ellei mahdotonta nimetä parhaita työkaluja, joten tyydymme tässä esittelemään muutaman yleisesti hyväksi todetun. Muista ennen päätöstä tutkia jokaisen työkalun ominaisuuksia, dokumentaatiota, yhteisötukea ja viimeaikaisia arvioita varmistaaksesi, että se vastaa tarpeitasi.

Postman: Postman on laajasti käytetty työkalu API-rajapintojen testaamiseen ja integraatiotestaukseen. Se mahdollistaa API-pyyntöjen luomisen ja suorittamisen, testauskenaarioitten automatisoinnin sekä API-suorituskyvyn seurannan. Postman tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän testien suunnitteluun ja suorittamiseen, mikä tekee siitä suositun valinnan sekä kehittäjille että testaajille.

SoapUI: SoapUI on tehokas työkalu erityisesti SOAP- ja REST-rajapintojen testaamiseen. Se tarjoaa kattavat testausominaisuudet, mukaan lukien funktionaalisen, kuormitus- ja tietoturvatestauksen. SoapUI:lla voit luoda monimutkaisia testiskenaarioita ja hallita helposti testidataa.

JUnit: JUnit on laajalti käytetty testauskehys Java-sovelluksille. Vaikka se tunnetaan pääasiassa yksikkötestauksesta, sitä käytetään myös yleisesti integraatiotestaukseen. JUnit tarjoaa annotaatioita ja työkaluja integraatiotestien luomiseen ja suorittamiseen, mikä tekee siitä kelpo valinnan Javalla kehitettyjen sovellusten testaamiseen.

Selenium: Selenium on tunnettu työkalu web-sovellusten testaamiseen, myös integraatiotestaukseen. Se voi simuloida käyttäjän vuorovaikutusta web-elementtien kanssa, mikä mahdollistaa eri komponenttien välisten vuorovaikutusten testaamisen.

Robot Framework: Robot Framework on geneerinen avoimen lähdekoodin testiautomaatiotyökalu, jota käytetään usein hyväksymistestaukseen, mutta jota voi käyttää hyvin myös integraatiotestaukseen. 

Jenkins: Jenkins on avoimen lähdekoodin automaatioserveri, jota voidaan käyttää jatkuvan integroinnin ja jatkuvan toimituksen (CI/CD) putkien luomiseen. Vaikka se ei ole tarkasti ottaen integraatiotestausväline, Jenkins voidaan integroida muiden testauskehysten ja työkalujen kanssa integraatiotestien suorittamisen automatisoimiseksi osana kehitysprosessia.

Miten integraatiotestauksen vaikutus mitataan?

Integraatiotestauksen tehokkuutta mitataan pitkälti samaan tapaan kuin testaamisen tehokkuutta yleisesti. Myös integraatiotestauksen vaikuttavuuden mittaaminen vaatii monipuolista lähestymistapaa, joka yhdistää kvantitatiiviset mittarit sekä laadullisen palautteen. Lue lisää testauksen mittaamisesta testausgurumme Juhan kirjoittamasta blogisarjasta.

Miten integraatiotestaus liittyy muihin testausmuotoihin?

Integraatiotestaus on ohjelmistotestauksen olennainen osa, joka sijoittuu yksikkötestauksen ja järjestelmätestauksen väliin. Se keskittyy tarkistamaan, ovatko eri yksiköt tai ohjelman osat yhteensopivia, kun ne liitetään yhteen. Yksikkötestauksen aikana testataan erillisiä ohjelmiston osia tai moduuleja eristyksissä, kun taas integraatiotestauksessa testataan, toimivatko nämä osat yhdessä.

Integraatiotestauksen jälkeen suoritettava järjestelmätestaus tarkastelee ohjelmistoa kokonaisuutena ja varmistaa, että se toimii suunnitellusti eri käyttöjärjestelmäympäristöissä sekä muiden järjestelmän osien kanssa. Viimeiseksi hyväksymistestaus varmistaa, että ohjelmisto toimii suunnitellusti ja täyttää käyttäjän tarpeet, ennen kuin se otetaan käyttöön.

Ohjelmistotestauksen tasot: integraatiotestaus
Ohjelmistotestauksen tasot: integraatiotestaus

Onko integraatiotestaus tärkeää myös tulevaisuudessa?

Integraatiotestaus, kuten kaikki ohjelmistotestauksen ja -kehityksen osa-alueet, on jatkuvassa muutoksessa ja kehittyy teknologian, ohjelmistokehitysmenetelmien ja työkalujen kehityksen mukana. 

Yksi tulevaisuuden trendi on jatkuva integraatiotestaus, joka hyödyntää automaatiota. Jatkuvassa integraatiotestauksessa ohjelmistokoodi tarkistaa muutoksia säännöllisesti, mikä nopeuttaa virheiden tunnistamista ja korjaamista. Myös tekoälyn ja koneoppimisen soveltaminen integraatiotestauksessa kasvattaa vähemmän yllättäen suosiotaan.

On selvää, että integraatiotestauksen merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa ohjelmistojen muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi ja integroitavien moduulien määrän kasvaessa.

Yhteenveto: Miksi integraatiotestaus on välttämätöntä ohjelmistokehityksessä?

Yhteenvetona voidaan todeta, että integraatiotestaus on välttämätöntä laadukkaan ja toimivan ohjelmiston kehittämiseksi. Se tarkistaa, että eri ohjelmistoyksiköt ja moduulit toimivat suunnitellusti yhdessä, tunnistaa virheet varhaisessa vaiheessa, vähentää tuotantoon siirtymisen riskejä sekä tehostaa ohjelmiston suorituskykyä. Kun ohjelmiston eri osien välinen sujuva yhteistoiminta on varmistettu, ollaan yksi askel lähempänä korkealaatuista ja luotettavaa lopputulosta. 

Jatkuvat teknologiset edistysaskeleet tarjoavat uusia mahdollisuuksia integraatiotestauksen kehittämiseen ja tehostamiseen. Jatkuvan integraation ja automaation hyödyntäminen, tekoälyn soveltaminen ja yhä monimutkaisempien järjestelmien ja rajapintojen integraatiotestaus ovat tulevaisuuden suuntauksia, jotka muokkaavat alaa. Näiden trendien seuraaminen ja omaksuminen on tärkeää kaikille ohjelmistojen laadun parissa työskenteleville. 

Etsi