Hyppää sisältöön

Hyväksymistestaus (HYTE), tai User Acceptance Testing (UAT testaus), on tärkeä osa ohjelmistotestausta. Se on loppukäyttäjien suorittama testaus, jonka tarkoituksena on varmistaa, että ohjelmisto toimii suunnitellusti ja täyttää käyttäjän tarpeet, ennen kuin se otetaan käyttöön. 

Mutta mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa ja miten sitä tehdään? 

UAT testaus: määritelmä ja merkitys

Hyväksymistestaus tai UAT (User Acceptance Testing) on ohjelmistotestauksen viimeinen vaihe ennen kuin sovellus tai järjestelmä otetaan virallisesti käyttöön. Se on prosessi, jossa loppukäyttäjät testaavat ohjelmiston varmistaakseen, että se toimii suunnitellusti ja täyttää vaatimukset ennen tuotantokäyttöön siirtymistä. 

Hyväksymistestauksen tarkoitus on varmistaa, että ohjelmisto on valmis toimitettavaksi ja toimimaan suunnitellusti. Tähän sisältyy liiketoimintaprosessien E2E (end to end) testaus sekä käyttäjien palautteen perusteella tehtävät mahdolliset muutokset ja päivitykset. 

Miksi UAT on niin tärkeää? Koska se tarjoaa loppukäyttäjille mahdollisuuden tarkistaa, vastaako ohjelmisto heidän tarpeitaan ja odotuksiaan ennen sen laajamittaista käyttöönottoa. Se on viimeinen mahdollisuus havaita ja korjata virheitä tai ongelmia ennen tuotantoon menoa.

Ohjelmistotestauksen tasot: Hyväksymistestaus
Ohjelmistotestauksen tasot: Hyväksymistestaus

Mitä hyötyä on UAT testauksesta?

UAT testauksen toteuttaminen tuo mukanaan monia hyötyjä. Ensinnäkin, se antaa organisaatiolle mahdollisuuden varmistua ohjelmiston toiminnasta todellisessa käyttöympäristössään – todelliset loppukäyttäjät pystyvät testaamaan sovellusta käytännön tehtävissä ja toiminnoissa. Tämä tarjoaa arvokasta tietoa siitä, miten sovellus todella toimii ja minkälaista lisäarvoa se tuo käyttäjilleen. 

Toiseksi, UAT mahdollistaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun, koska palaute kerätään suoraan loppukäyttäjiltä. Näin ollen UAT testauksen avulla varmistetaan, että ohjelmisto ei ainoastaan toimi teknisesti, vaan se myös vastaa käyttäjien tarpeita ja odotuksia. 

Näin hyväksymistestaus johtaa lopulta parempaan käyttäjäkokemukseen ja siten (asiakas)tyytyväisyyteen. 

Hyväksymistestauksen eri vaiheet ja prosessit

Hyväksymistestaus on monivaiheinen prosessi. Ensinnäkin, se alkaa vaatimusten määrittelyllä, jossa testattavan ohjelmiston odotetut toiminnot kirjataan selkeästi. Tämä auttaa ohjaamaan testien suunnittelua ja toteutusta. Seuraavaksi, testisuunnitelma luodaan. Tämä suunnitelma sisältää testausskenaariot ja -tapaukset sekä kuvauksen ympäristöstä, jossa testit pitää suorittaa. 

Kun testisuunnitelma on valmis, testit suoritetaan. Testaajat, jotka ovat yleensä ohjelmiston loppukäyttäjiä, suorittavat testit ja raportoivat havainnot. Testien jälkeen tapahtuu viankorjaus, jossa havaitut ongelmat korjataan ja verifioidaan uudelleentestauksilla.

Testien onnistuneen suorittamisen jälkeen testitulokset dokumentoidaan ja arvioidaan. Jos ohjelmisto läpäisee kaikki testit ja täyttää alkuperäiset käyttötapaukset, se on valmis tuotantokäyttöön. Muutoin järjestelmä palaa tuotekehitykseen parannettavaksi, kunnes ohjelmisto on valmis.

Hyväksymistestauksen vaiheet
Hyväksymistestauksen vaiheet

UAT-testauksen yleiset haasteet ja niiden ratkaisut

UAT-testauksen yhteydessä saattaa ilmetä useita haasteita. Ensimmäinen haaste on usein ohjelmiston valmius hyväksymistestaukseen. Ole realisti ja varmista moneen kertaa että oikeasti on aika tehdä hyväksyntä. Varmista, että kaikki aikaisemmat testaustasot on tehty hyväksytysti läpi, E2E prosessit ovat oikeasti testattavissa päästä-päähän ja ympäristö sekä aineisto oikeasti vastaavat tulevaa tuotantokäyttöä. Toinen haaste liittyy resursseihin. UAT-testauksen tarvitsemien resurssien, kuten ajan, budjetin ja asiantuntijuuden puute, voi tehdä testauksesta haastavaa. Tämän haasteen ratkaisemiseksi on tärkeää, että organisaatio ymmärtää UAT-testauksen merkityksen ja asettaa sen korkealle prioriteettilistallaan.

Toinen haaste on riittävän kattavien ja todellisia käyttötilanteita jäljittelevien testausskenaarioiden luominen. Tämän haasteen voi ratkaista suunnittelemalla huolellisesti testitapaukset ja sisällyttämällä niihin erilaisia käyttäjiä, tehtäviä ja ympäristöjä. 

Kolmas haaste liittyy kommunikointiin. Riittävän yhteydenpidon ylläpitäminen kaikkien osapuolten välillä on olennaista onnistuneelle UAT-testaukselle, ja kommunikointi vain yksinkertaisesti on usein monimutkaista. Tähän haasteeseen voi koittaa tarttua käyttämällä projektinhallintatyökaluja, jotka mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin ja tilanneseurannan eri tiimien ja osastojen välillä.

Neljäs haaste on ohjelmaan liittyvien virheiden ja ongelmien tehokas hallinta. Virheiden nopea tunnistaminen, korjaaminen ja uudelleentestaus varmistavat, että ohjelmisto on mahdollisimman laadukas ja valmis hyväksyttäväksi. Tämän haasteen voi ratkaista käyttämällä tehokkaita vianseurantatyökaluja ja hyviä projektinhallintakäytäntöjä. 

Nämä mainitut haasteet ovat ehdottomasti enemmän hidasteita kuin esteitä. UAT-testauksen hyödyt ovat niin suuret, että sitä ei tule jättää välistä tai tehdä huonosti vain koska se on haastavaa.

Miten valmistautua UAT testaukseen?

UAT testauksen suunnittelu ja toteutus vaatii huolellista valmistautumista. Aloita määrittämällä selkeät tavoitteet ja vaatimukset, jotka sovelluksen tulee täyttää. Käy läpi kaikki käyttäjätarinat, toiminnalliset vaatimukset ja liiketoimintaprosessit, joihin sovelluksen tulisi pystyä vastaamaan. 

UAT-testaajat olisi valittava niin, että he jäljittelevät sovelluksen tulevia käyttäjiä ja pystyvät arvioimaan sen toimivuuden ja hyödyt käyttäjien näkökulmasta.

Testauksen aikataulu tulisi myös suunnitella huolellisesti. Testaukseen tulisi varata riittävästi aikaa, kun otetaan huomioon mahdollisen virheiden korjauksen ja uudelleentestauksen tarve; lisäksi kannattaa aina aikatauluttaa aikaa myös tutkivalle testaukselle testitapauspohjaisen testauksen tueksi. 

Lopuksi, varmista, että on olemassa selkeä kommunikaatiomenetelmä, jonka avulla kaikki voivat seurata testauksen etenemistä, raportoida havaitut virheet ja jakaa päivitykset. 

Miten valmistautua UAT testaukseen
Miten valmistautua UAT testaukseen

Mitä tapahtuu, jos UAT testaus epäonnistuu?

Jos vakavat bugit tai ongelmat jäävät huomaamatta UAT testauksen aikana ja ohjelmisto otetaan käyttöön, seuraukset voivat olla vakaviakin.

Kenties tärkeimpänä, käyttäjien kokemus saattaa olla negatiivinen, mikä voi vaikuttaa ohjelmiston käyttöasteeseen, asiakastyytyväisyyteen, brändiin ja no, lähes kaikkeen. 

Toisena esimerkkinä, jos ohjelmiston haavoittuvuudet jäävät huomaamatta, se voi altistaa yrityksen tietoturvauhkille, jotka voivat aiheuttaa suuria taloudellisia- sekä mainehaittoja. 

Kuvittele havainnollistukseksi jotain tuotetta, vaikkapa uutta taloa, joka pääsee virheellisesti läpi lopputarkastuksesta. Eihän siitä mitään hyvää seuraa. 

UAT testauksen epäonnistumisesta johtuvat haasteet korostavat sen merkitystä osana ohjelmistotestausprosessia. On olennaista keskittyä suunnitteluun, varata tarpeeksi resursseja ja investoida ammattilaisten osaamiseen, jotta UAT testaus voidaan suorittaa tehokkaasti ja tarkasti.

Hyväksymistestauksen tulevaisuuden näkymät ja trendit

Ohjelmistotestauksen alalla tapahtuvat jatkuvat teknologiset edistysaskeleet ja innovaatiot vaikuttavat myös UAT-testaukseen. Tekoäly ja koneoppiminen esimerkiksi voivat tuoda apua ja tehokkuutta tulevaisuudessa myös UAT-testaukseen.

Lisäksi pilvipohjaiset ratkaisut voivat tarjota joustavampia ja kustannustehokkaampia tapoja UAT-testausten hallintaan ja järjestämiseen. Ne voivat helpottaa testausympäristöjen asetusta, ylläpitoa ja skaalausta, sekä parantaa testaustietojen tallentamista ja analysointia.

Toinen trendi on lisääntyvä korostus käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa ja testauksessa. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät ja heidän tarpeensa ovat yhä keskeisempiä UAT testauksessa ja ohjelmistokehityksessä kokonaisuudessaan. Käyttäjien suora osallistuminen testaukseen ja heiltä saataviin tietoihin perustuvat muutokset ohjelmiston toimivuudessa tulevat entisestään vahvistumaan.

Vaikka paljon puhutaan tekoälystä, järjestelmiä käyttävät kuitenkin jatkossakin ihmiset, joten on hyvä että HYTE on edelleen oikeiden ihmisten tekemää testausta. Aiemmat testaustasot muuttuvat työkalujen tehostaessa tekemistä, mutta ihmisten tekemää end-to-end hyväksymistestausta ei voita mikään, joten se ei ihan hetkeen ole menossa mihinkään.

Etsi